Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu

CONTENUR za podstawowe zasady przyjmuje m.in. poszanowanie środowiska naturalnego oraz zaangażowanie w zrównoważony rozwój. W tym względzie prowadzi politykę w zakresie jakości i ochrony środowiska, której cele i procedury muszą być realizowane przez wszystkie osoby wchodzące w skład przedsiębiorstwa.


KODEKS ETYCZNY

Przedstawia zobowiązania i obowiązki etyczne, jakie muszą wypełniać zarówno wchodzący w skład firmy profesjonaliści, jak i jej spółki zależne. Za punkt wyjścia uznawane jest równouprawnienie i wspiera się rozwój osobisty pracowników oraz zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu, chroniące ich zdrowie i zapewniające bezpieczeństwo w miejscu pracy.


ZAANGAŻOWANIE WOBEC KLIENTA

Znakiem rozpoznawczym firmy CONTENUR jest jakość oferowanych przez nią produktów i usług. Firma zobowiązuje się ponadto stale spełniać potrzeby klientów i przyczyniać do poprawy jakości życia w miastach. Od chwili powstania CONTENUR firma uznała innowację i rozwój za kamień węgielny swojej działalności.


ZAPOBIEGANIE RYZYKU

Prewencja jest stałym i priorytetowym celem firmy, zarówno ze względu na jej aspekt społeczno-ludzki, jak i wkład w budowanie efektywności biznesowej. Dlatego CONTENUR ustanowiła system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na skalę globalną, w celu uzyskania 100-procentowej integracji działań z zakresu zapobiegania ryzyku zawodowemu we wszystkie swoje procesy. Od 2010 roku firma CONTENUR posiada specjalny certyfikat OHSAS 18001, opisujący wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) i mające na celu umożliwienie danej organizacji kontrolowania ryzyka i poprawę wydajności. Certyfikat OHSAS uznaje i poświadcza zgodność systemu zarządzania CONTENUR z normą OHSAS 18001:2007. W roku 2015 CONTENUR otrzymuje certyfikat IQNet OHSAS 18001, uznający certyfikację w skali międzynarodowej.