Informacja prawna

Korzystanie z witryny internetowej, jej usług i treści:

Witryna internetowa www.contenur.com (zwana dalej witryną internetową) jest domeną zarejestrowaną przez firmę CONTENUR S.L. (zwaną dalej CONTENUR), czyli spółkę wpisaną do Rejestru Handlowego miasta Madryt, (tom 15943, dział 8, księga spółek 0, karta 38, strona M-269547), o numerze NIP B-82806738, z siedzibą mieszczącą się pod adresem calle Torneros 3, Polígono Ind. Los Ángeles, 28906 Getafe – Madryt – Hiszpania. Telefon kontaktowy: 911 518 200 E-mail: contenur@contenur.es Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z witryny internetowej, z jej usług i treści w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym zakazuje się korzystania z witryny internetowej w celach niezgodnych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody firmie CONTENUR lub innym osobom bądź podmiotom albo w sposób, który mógłby spowodować powstanie szkód bądź strat lub zakłócenie normalnego funkcjonowania witryny internetowej. W stosunku do treści witryny (informacji, tekstów, tabeli i rysunków, plików audio i wideo, zdjęć, projektów itp.) obowiązuje zakaz:

 • Odtwarzania, rozpowszechniania i modyfikowania poza przypadkami, w których użytkownik został upoważniony do wykonywania takich czynności przez właścicieli lub przypadkami, kiedy takie czynności są prawnie dozwolone.
 • Naruszania praw firmy CONTENUR lub prawowitych właścicieli tych treści.
 • Używania ich do celów handlowych lub reklamowych innych niż wyraźnie dozwolone.
 • Prób pozyskania treści z witryny internetowej inną drogą niż droga udostępniona użytkownikom i formy rozpowszechniania treści zwyczajowo stosowane w sieci, o ile formy te będą całkowicie bezpieczne dla witryny internetowej firmy CONTENUR.

Hiperłącza:

Tworzenie wszelkich hiperłączy pomiędzy jakąkolwiek stroną internetową a którąś ze stron internetowych firmy CONTENUR wymaga spełnienia następujących warunków:

 • Obowiązuje zakaz odtwarzania w całości lub we fragmentach wszelkich usług lub treści zamieszczonych na witrynie internetowej firmy CONTENUR.
 • Obowiązuje zakaz tworzenia głębokiego linkowania ze stronami internetowymi należącymi do witryny internetowej oraz z zamieszczonymi na niej usługami, jak również zakaz tworzenia przeglądarek lub środowiska wyodrębniającego na tych stronach.
 • Strona internetowa, na której zostanie utworzone hiperłącze, nie może zawierać żadnych znaków towarowych, nazw handlowych, szyldów, nazw, logotypów, sloganów oraz wszelkich innych znaków poza należącymi do firmy CONTENUR.
 • CONTENUR w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje lub opinie umieszczone bądź usługi udostępniane na stronie internetowej, na której zostanie utworzone hiperłącze.

Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności:

CONTENUR nie udziela żadnej gwarancji ani w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w wyniku:

 • Braku dostępu, braku serwisu oraz niepoprawnego działania witryny internetowej i/lub zamieszczonych na niej treści lub usług.
 • Bezużyteczności, niedopasowania lub nieprzydatności witryny internetowej i/lub zamieszczonych na niej treści lub usług do celów zaspokajania potrzeb, prowadzenia działalności, uzyskiwania konkretnych rezultatów lub spełniania oczekiwań użytkowników.
 • Obecności wirusów, złośliwego lub szkodliwego oprogramowania w treści.
 • Otrzymywania, uzyskiwania, przechowywania, rozpowszechniania lub przesyłania treści przez użytkowników.
 • Korzystania przez użytkowników z witryny internetowej oraz z zamieszczonych na niej usług lub treści w sposób niezgodny z prawem lub sprzeczny z niniejszymi warunkami ogólnymi, z powszechnie przyjętym sposobem użytkowania bądź z zasadami porządku publicznego lub w złej wierze.
 • Niezgodności z prawem, wad jakościowych, zawodności i niedostępności usług świadczonych przez strony trzecie, a udostępnianych użytkownikom na witrynie internetowej.
 • Niewywiązywania się przez strony trzecie ze swoich obowiązków lub zobowiązań w zakresie usług świadczonych użytkownikom za pośrednictwem witryny internetowej.

Czas trwania:

Usługa witryny internetowej wraz z zamieszczonymi na niej usługami będzie świadczona przez czas nieokreślony. CONTENUR zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w witrynie internetowej bez uprzedzenia. Bez uszczerbku dla powyższego CONTENUR zastrzega sobie prawo do przerwania, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi witryny internetowej lub wszelkich zamieszczonych na niej usług na takich samych zasad jak zebrane w klauzuli trzeciej.

Własność intelektualna:

Kod źródłowy, projekty graficzne, pliki graficzne, zdjęcia, dźwięki, animacje, oprogramowanie, teksty oraz informacje i treści zamieszczone na tej witrynie internetowej są chronione przez prawo hiszpańskie w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej na rzecz firmy CONTENUR. Obowiązuje zakaz odtwarzania i/lub publikowania w całości lub we fragmentach witryny internetowej oraz przetwarzania jej danych, rozpowszechniania i modyfikowania, przetwarzania lub dekompilacji i korzystania z pozostałych praw oficjalnie przysługujących jej właścicielowi, bez uprzedniej pisemnej zgody ww. właściciela. Użytkownik może tylko i wyłącznie wykorzystywać materiał zebrany na tej witrynie internetowej na użytek własny i do celów osobistych. Obowiązuje zakaz wykorzystywania go do celów handlowych lub w działaniach niezgodnych z prawem. Firma CONTENUR zastrzega sobie wyraźnie wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej. CONTENUR zapewni przestrzeganie ww. warunków oraz właściwe korzystanie z treści zaprezentowanych na swoich stronach internetowych, wszczynając w tym celu wszelkie zasadne postępowania karne i cywilne w razie naruszenia lub złamania ww. praw przez użytkownika. W przypadku, gdyby inna osoba (np. użytkownik) uznała, że doszło do naruszenia jej praw w wyniku umieszczenia pewnych treści na witrynie internetowej, powinna powiadomić o tym firmę CONTENUR w celu zabezpieczenia ewentualnych praw własności intelektualnej, podając następujące informacje:

 • Dane osobowe właściciela naruszonych praw. Jeżeli reklamacja zostałaby złożona przez osobę trzecią niebędącą właścicielem, powinna ona wykazać, że została upoważniona do reprezentowania właściciela tychże praw.
 • Wskazanie treści chronionych prawami własności oraz wskazanie miejsca, w którym zostały umieszczone na witrynie internetowej.
 • Potwierdzenie praw własności intelektualnej.
 • Oświadczenie właściciela naruszonych praw, że odpowiada on za prawdziwość danych podanych w powiadomieniu.

Strony trzecie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za legalność praw własności intelektualnej lub przemysłowej do dostarczonych przez siebie treści.

Prawo właściwe i właściwość sądów:

Niniejsze warunki ogólne podlegają przepisom prawa hiszpańskiego. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usługi witryny internetowej i z zamieszczonymi na niej treściami i usługami oraz wynikłe na tle interpretacji bądź spełniania postanowień niniejszego dokumentu będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na miejsce siedziby bądź zamieszkania użytkownika. W przypadku gdyby miejsce siedziby lub zamieszkania użytkownika znajdowało się poza terytorium Hiszpanii, sądami właściwymi są sądy w Madrycie.