Raúl Amérigo, Dyrektor Regionalny na Obszar Azji i Pacyfiku w CONTENUR, udzielił wywiadu, w którym wyjaśnia obecną sytuację na kontynencie azjatyckim oraz rolę, jaką odgrywa CONTENUR na tymże terytorium.

– Rozwijająca się gospodarka Azji sprawia, że jest to atrakcyjny kontynent z ogromnymi możliwościami rozwoju dla sektora przetwórstwa odpadów. Jakie panują według Pana obecnie trendy na rynku azjatyckim i jakie mogą przynieść potencjalne korzyści firmie CONTENUR?

R: Azja to gigantyczny kontynent, z wieloma krajami na bardzo różnych etapach rozwoju. Dlatego nie powinniśmy traktować Azji jako jednolitego rynku, ale raczej jako wiele różnych rynków, na większości których sektor gospodarki odpadami jest nadal bardzo mało rozwinięty. Istnieje szereg wyjątków, jak Singapur, Malezja, Tajwan czy Korea Południowa – z których każdy posiada swoją własną specyfikę – gdzie składowanie i magazynowanie odpadów w odpowiednich pojemnikach jest już mniej lub bardziej powszechne. Są również Chiny, choć protekcjonistyczna polityka tego kraju sprawia, że wejście zagranicznego przedsiębiorstwa przemysłowego na tutejszy rynek jest niezwykle trudne bez utworzenia spółki joint venture z lokalnym producentem. Z drugiej strony mamy Japonię – kraj, który choć jest jednym z najbardziej rozwiniętych na świecie, nigdy nie zdecydował się na konteneryzację odpadów ze względów urbanistycznych i idiosynkratycznych, optując za innymi rozwiązaniami. Najbardziej atrakcyjnym aspektem dla firmy CONTENUR w tym regionie, oprócz zwiększenia naszego udziału rynkowego w takich krajach jak Singapur czy Malezja, jest przyczynienie się do rozpowszechnienia zjawiska magazynowania odpadów w kontenerach w krajach rozwijających się, w których rozwój postępuje niezwykle szybko, takich jak Indie, Filipiny, Mjanma czy Indonezja. W krajach tych obserwuje się rosnącą tendencję do korzystania z pojemników na stałe odpady komunalne, dotychczas prawie wyłącznie z opcją załadunku tylnego (które w wielu przypadkach wciąż obsługiwane są ręcznie) oraz w najbardziej rozwiniętych i najatrakcyjniejszych strefach miast.

– Z niemal 4,5 miliardem ludzi w Azji i ilością wytwarzanych przez nich odpadów, jakie są według Pana działania z zakresu recyklingu, które można przeprowadzić na tym kontynencie?

R: Jak już wspomnieliśmy, poziom rozwoju każdego kraju azjatyckiego jest bardzo różny. Jedynymi rynkami, na których praktykuje się już segregację odpadów przynależnych do różnych frakcji, są Korea Południowa i Japonia, choć stosowana przez nie metodologia znacznie różni się od tej, którą mamy zwyczaj obserwować na terenie Europy. Istnieje szereg krajów, w których występuje jedynie podwójny podział na odpady „nadające się do recyklingu” i „nienadające się do recyklingu”, jak ma to miejsce w Singapurze, Tajwanie i licznych krajach Bliskiego Wschodu (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Oman itd.). Poza tymi nielicznymi wyjątkami, pozostałe kraje nadal działają w oparciu o jedną jedyną frakcję, w której kończą wszystkie wyrzucane przez obywateli odpady. W niektórych miejscach rząd podejmuje nieśmiałe próby oddzielenia frakcji podlegającej recyklingowi od reszty, lecz nie zdołał jeszcze tej kwestii znormalizować, jako że na ogół kierują nim inne priorytety. Moim zdaniem krok ten powinien zostać poczyniony, gdyż jest on decydujący i absolutnie niezbędny. W przeciwnym bowiem razie nigdy nie będzie możliwe ustanowienie uporządkowanego, odpowiedzialnego i płynnego procesu zarządzania odpadami, który doprowadziłby do wzrostu dobrobytu obywateli i ostatecznie podniósł jakość życia wszystkich tych narodów.

– Według rozmaitych mediów Azja jest jednym z kontynentów, który wyrzuca najwięcej odpadów do morza. Dlaczego tak się dzieje? Nie istnieją dostateczne systemy magazynowania odpadów, które umożliwiałyby lepszy recykling?

R: Odpowiedź na tak głęboki problem jest niezwykle złożona, gdyż nie istnieje jedna konkretna przyczyna takiego stanu rzeczy. Rzeczywiście, niektóre z azjatyckich krajów najbardziej zanieczyszczają morza, a dzieje się tak z kilku powodów. Pierwszą i podstawową sprawą jest to, że mówimy tu o krajach rozwijających się, z których wiele zostało niedawno uprzemysłowionych, a zatem posiadają zdolność przemysłową do produkcji wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych, lecz których obywatele i przedsiębiorstwa nadal nie mają poczucia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Nie jest to dziwne, gdyż to samo wydarzyło się w Europie po wybuchu rewolucji przemysłowej, a odwrócenie tej sytuacji zajęło nam sporo czasu. W historii ludzkości rozwój gospodarczy zawsze poprzedzał troskę o środowisko i pod tym względem nie znam żadnego miejsca, które można by wskazać jako wyjątek. Z drugiej strony, aby nastąpiła zmiana, ważne jest to, aby rządy poszczególnych krajów poważnie podeszły do kwestii ochrony środowiska, a tu wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Niemniej można jednak zaobserwować czynione stopniowo niewielkie postępy w tej dziedzinie, więc jestem przekonany, że prędzej czy później w końcu nadejdzie ostateczna zmiana. Oczywiście rozwój systemów magazynowania odpadów w pojemnikach i kontenerach będzie miał wówczas decydujące znaczenie dla poprawy obecnej sytuacji, co stanowi główny powód, dla którego firmie CONTENUR zależy na obecności w tym regionie.

– Obecnie przeprowadzane są różne testy pilotażowe z modelami wyposażonymi w opcję załadunku bocznego. Jaką mają one przyszłość na wspomnianym kontynencie?

R: Przeprowadzony przez nas w Singapurze test pilotażowy zakończył się sukcesem, a zatem nie jest nierozsądne sądzić, że w najbliższej przyszłości stanie się on kluczowym czynnikiem racjonalizacji i zrównoważonego zarządzania odpadami stałymi w tymże kraju. Tym samym, z uwagi na fakt, iż jest to jeden z najbardziej rozwiniętych i wiodących krajów w Azji, uważamy, że stanowi on idealną platformę dla innych krajów tego regionu, takich jak Chiny, Korea Południowa itp., które mogłyby osobiście zaobserwować korzyści płynące z tego rewolucyjnego systemu usuwania odpadów. Myślę, że w perspektywie średnioterminowej system załadunku bocznego stanie się jednym z systemów odniesienia dla gmin i firm usługowych w wielu krajach azjatyckich, a przede wszystkim w tych, które chcą się wyróżnić wydajniejszym, szybszym i bezpieczniejszym systemem zbiórki odpadów.

Pobierz rozmowę w formacie pdf ROZMOWA Z RAÚLEM AMÉRIGO